4/2011 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
Vyhláška o místním poplatku z veřejného prost..pdf 
Účinnost od 27.11.2011
 
3/2012 Obecně závazná vyhláška obce Vortová o místním poplatku ze vstupného. 
Vyhláška o místním poplatku ze vstupného.pdf 
Účinnost od 1.1.2013
 
1/2019 Vyhláška o místním poplatku ze psů 
Vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf 
Účinnost od 1.1.2020
 
2/2019 Vyhláška o místním poplatku za provoz a shromažďování, sběru, třídění, využívání, a odstraňování komunálních odpadů 
Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování odpadu.pdf 
Účinnost od 1.1.2020
 

 

Důležité zákony 

zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích 
zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech 
zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů 
zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení 
zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník 
zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník