Obec Vortová se nalézá 8 km na jih od Hlinska v Čechách, na silnici spojující Hlinsko a Herálec. Leží v malebném údolí vortovského potoka, obklopena ze všech stran hlubokými lesy v nadmořské výšce 612 metrů.   V blízkosti obce jsou tři rybníky se jmény Zlámanec, Návesník a Utopenec. K obci Vortová patří též osada Lhoty, nalézající se východněji na kopci v nadmořské výšce 667 m.

V místním lidovém podání se traduje odvozovat název obce Vortová od německého „Warte“, znamenající strážní věž nebo hlásku. Svádí k tomu poloha obce na česko-moravském pomezí a v neposlední řadě i psaná podoba názvu v 18. a 19. století „Wortowá“.

Starší podoba názvu obce je „Ortová“. Tato podoba je odvozována od příjmení „Ort“, jehož význam je šídlo, špička nebo hrot. V přeneseném významu to může znamenat vyjádření polohy obce „na kraji panství, na konci, na špičce země České“.

Nejstarší prameny však uvádějí, že Vortovou založil mnich z kláštera v Podlažicích, a proto také odvozují název obce z latinského výrazu „ORTOS“, označující mnicha, který se postil v horách.

Jako všechny menší obce postihlo i Vortovou postupné vylidňování, které začalo po válce stěhováním lidí do pohraničí. Po násilné kolektivizaci zemědělství a zrušení všech soukromých živností minulým režimem, pokračovalo odchodem většiny mladých lidí za prací a bydlením do měst. V současné době má obec Vortová pouze 232 obyvatel. Z toho je 23 dětí do 15 let, 152 dospělých v produktivním věku a 56 důchodců. Průměrný věk obyvatel obce je 42 let. Domů v obci je celkem 125, z toho 47 neobydlených, sloužících většinou jako rekreační chalupy a chaty. (Aktualizováno v roce 2020)

Přes velký úbytek obyvatel a růst počtu prázdných domů si obec Vortová udržela samostatnost a vlastní samosprávu. I když se většina lidí v této nelehké době chová stroze ekonomicky, najde se ještě několik obětavých lidí, kteří jsou ochotni udělat něco navíc pro udržení a zpestření života a společenského dění i na takto malé vesnici. Dlouholetou tradici ve Vortové má Sbor dobrovolných hasičů, který se nemalou měrou podílí na společenském životě obce. Ve Vortové byla po dlouholeté přestávce opět založena tělovýchovná jednota Sokol. V roce 2019 bylo obnoveno Vítání občánků.

Kulturní dům
Veškerý kulturní a společenský život se odehrává v kulturním domě ve středu obce, který vznikl z budovy bývalé školy přístavbou sálu o rozměrech 14 x 16 metrů. V kulturním domě je umístěno pohostinství, poštovní úřad, místní lidová knihovna a má zde pro svou činnost vybavenou místnost obecní úřad, kde se koná Vítání občánků. Příslušenství sálu je dobře vybaveno pro pořádání tanečních zábav, svateb, slavnostních schůzí atd.

Dále je zde soukromá prodejna potravin a smíšeného zboží. Pracovní příležitosti v obci nabízí firma KOMUTEX s.r.o., která provozuje výrobu komutátorů v restituovaném objektu bývalé Hejdukovy tkalcovny a zaměstnává místní i přespolní lidé. Zemědělské pozemky v obci má pronajaty částí soukromý zemědělec p. Vaníček z Chlumětína a částí zemědělské družstvo Agro Měřín. Téměř všechny zemědělské pozemky byly však zatravněny, takže se jedná spíše o údržbu sečením. Je zde také truhlárna p. Mrkvičky v bývalé Šmahlově tkalcovně, truhlárna Martina Nováka a Vortap. Několik občanů provozuje osobní nebo nákladní dopravu.

V roce 2001 byla v naší obci provedena plynofikace. Ve volebním období 1998 – 2002 se členové zastupitelstva obce zaměřili na přípravu a realizaci plynofikace obce. Po zjištění z plynáren, že nejbližší možné místo připojení je za Hlinskem směrem na Vítanov, zdála se plynofikace obce nereálná. Proto zastupitelstvo vstoupilo v jednání se sousedními obcemi Hamry a Studnice a společně byla zhotovena studie plynofikace pro všechny tři obce. V rámci studie se zvažovaly různé možnosti řešení a nakonec se jako nejvýhodnější ukázala varianta, při které hlavní společné vedení plynu financovaly obce společně a potom si každá obec sama financovala rozvod plynu po obci. V tomto smyslu byla také vypracována stavební dokumentace a na jaře 2001 se začalo s realizací. Práce na hlavním přívodu rychle postupovaly přes Studnice a Hamry až k Vortové. S budováním rozvodů po obci a samotných domovních přípojkách začala firma ERMONT, která vyhrála výběrové řízení, sice až koncem léta, ale na vánoce se již první občané, kteří si realizovali plynové topení, hřáli bez kouřících komínů. Celkové náklady na plynofikaci obce byly 3,350.000,- Kč a obec je uhradila částí ze státní dotace, ale hlavní částí z vlastních zdrojů, takže na zbudování plynofikace obec nemusela použít úvěr.