4/2011 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyhláška o místních poplatcích z veřejného prost.
Účinnost od 27.11.2011
3/2012 Obecně závazná vyhláška obce Vortová o místním poplatku ze vstupného.
Vyhláška o místním poplatku ze vstupného
Účinnost od 1.1.2013
1/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
Vyhláška o místním poplatku ze psa
Účinnost od 1.1.2020
1/2021 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz a shromažďování, sběru, třídění, využívání, a odstraňování komunálních odpadů
Vyhláška o místním poplatku za shromážďování odpadů
Účinnost od 1.1.2021

 

Důležité zákony

zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník